O Steam tjednu

SteAm tjedan u Zadru 2020.g. je projekt koji obuhvaća pripremu i realizaciju međunarodne
manifestacije promoviranja, prezentiranja i implementiranja SteAm vještina, inovacija i
popularizacije znanosti te pred sve uključene sudionike, ustanove i građane postavlja 3 ključne
teme za razmotriti: Inovacije u obrazovanju, EU politike i „Makers“ pokret te održivi razvoj otoka.

SteAm tjedan u Zadru trajati će 7 dana (20. – 26. travnja 2020.g.), sa uključenošću lokalnih,
nacionalnih i međunarodnih dionika kroz radionice, izložbe, panel diskusije, radne sastanke i
izrade smjernica za buduću suradnju i projekte. Krajnji cilj je obogatiti odgojno – obrazovnu
ponudu izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola i centara izvrsnosti Grada Zadra, kao i potaknuti
komplementarni doprinos ostalih ustanova na uspostavi i razvoju „Maker“ kulture u Zadru.

Projekt je pokrenuo Grad Zadar (UO za odgoj i školstvo), a realizirati će ga u suradnji sa partnerskim organizacijama “FabLab Zagreb”– udrugom za digitalnu fabrikaciju, Udrugom “Robotic”, udrugom “Zadar Developers Hub”, međunarodnom asocijacijom “Vulca” te brojnim ostalim inozemnim partnerima.

Ciljne skupine projekta su djeca predškolske dobi, učenici osnovnih škola (predmetne i razredne
nastave), odgojitelji te učitelji predmetne i razredne nastave, ravnatelji osnovnih škola, sveučilišni
profesori, članovi organizacija civilnog društva, volonteri, nastavnici srednjih škola koji pokrivaju
SteAm područje i prirodoslovlje, roditelji, predstavnici kreatora obrazovnih politika i donositelja
odluka ispred Grada Zadra te šira stručna javnost i zainteresirano građanstvo.

Glavne aktivosti projekta su:

 1. SteAm za najmlađe i one starije – 20.,21.,22.04.2020.g. – 9 radionica jačanja znanja, vještine i kompetencija za popularizaciju znanosti i SteAm područja u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama;

2. SteAM Show festival – 22.,23.04.2020.g. – 5 interaktivnih predstava – stand Up radionica čija je svrha popularizacija znanosti i inovacija kroz multidisciplinarni pristup kulture i znanosti za ciljnu skupinu učenika i nastavnika osnovnih škola.

3. Mini Maker Faire Zadar – 23.04.2020.g. – međunarodni sajam inovacija za građane. Izlagači nisu ograničeni godinama, nacionalnosti, strukom ili obrazovanjem, već ljubavi prema stvaranju unutar SteAM područja.

4. Vulca 2020 – trodnevno druženje nacionalnih i međunarodnih inovatora, učitelja, poduzetnika, volontera i predstavnika ustanova koje djeluju u području SteAma sa svrhom raspravljanja tematskih područja cirkularne ekonomije, održivog razvoja otoka, inovacija u poučavanju, umrežavanja inovatora, stvaranja MakerSpace pokreta u Zadru i dr.

5. Innovation in Education – 22.,23.04.2020.g. – Posjet grupe učitelja, nastavnika, ravnatelja i istraživača – asocijacije “Innovation in Education”, okupljenih pod vodstvom prof. Adama Maltesea sa Instituta u Inidiani (U.S.A) zadarskim osnovnim školama u svru prijenosa primjere dobre prakse u o inovativnim modelima učenja i poučavanja, primjeni IKT u nastavi, novim trendovima u nastavi povezanoj sa SteAm vještinama i projektnim radom, stvaranjem Makers kulture u školama.

Za sve dodatne informacije kao i za prijave u određenim aktivnostima molimo pratite našu mrežnu stranicu ili se obratite na adresu steam.week.zadar@gmail.com

Radujemo se Vašem dolasku!